Hướng dẫn đăng nhập

Nhập Username và Password mà TTT đã cung cấp và click “Đăng nhập”. (Hình 1)

 

Hình 1: Đăng nhập website

 

(*) Trường hợp bạn quên mật khẩu thì thực hiện theo cách các bước sau:

Bước 1: - Click “Quên mật khẩu?” (Hình 1.1)

 

Hình 1.1: Xử lý quên mật khẩu

 

Bước 2:- Nhập tên đăng nhập do TTT cung cấp, mã bảo vệ và clcik "Gửi liên kết đặt lại mật khẩu".( Hình 1.2)

 

Hình 1.2: Nhập thông tin đặt lại mật khẩu

 

- Bạn sẽ nhận được một Email đặt lại mật khẩu và nhập lại mật khẩu.